BSc – alapképzés

A biomérnökök a biológia, kémia és a mérnöki tudományok érintkezési területére eső, széleskörűen értelmezett biotechnológiai iparágakban (gyógyszer- és élelmiszeripar), rokon iparágakban és más kapcsolódó területeken (élelmezés- és táplálkozástudomány, agrobiológia, környezet- és egészségvédelem) biológiai, genetikai, molekuláris biológiai, kémiai alapú technológiákat alkalmaznak, irányítják a technológiai folyamatokat és az azokat működtető személyzetet, analitikai vizsgálatokat, gyártásközi és végső minőségellenőrzést végeznek, résztvesznek a kutatás-fejlesztési, tervezési tevékenységben, technológiai eljárások tervezésében. Biomérnöki ismereteiket a szolgáltatásokban, a mezőgazdaságban, a kereskedelemben és az államigazgatásban is alkalmazhatják.

A képzés célja
A biomérnöki alapképzési szak célja kémiai, biológiai és mérnöki területek ismereteit integrálni képes, a széleskörűen értelmezett biotechnológia mérnöki kérdéseinek megoldására alkalmas szakemberek képzése. A kiképzett szakemberek ezeket a technológiákat alkalmazzák, irányítják a technológiai folyamatokat és az azokat működtető személyzetet, analitikai vizsgálatokat, gyártásközi és végső minőségellenőrzést végeznek, részt vesznek a kutatás-fejlesztési, tervezési tevékenységben, technológiai eljárások tervezésében. Ismereteiket a mezőgazdaságban, a szolgáltatásban, a kereskedelemben és az államigazgatásban is alkalmazni képesek. Nyelvismeretük lehetővé teszi legalább egy idegen nyelven a műszaki dokumentáció megértését. A képzésben résztvevők a szakon belül egy szűkebb szakterületen (specializáción) speciális ismeretekre tesznek szert. A képzés nyújtotta ismeretek birtokában alkalmassá válhatnak mesterszintű biomérnöki képzésben való részvételre.

A végzettség szintje: BSc, az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése:  biomérnök
A differenciált szakmai ismeretek átadásának célja a mérnöki készségek kifejlesztése egy-egy speciális szakterületen. A törzsanyagra épülő specializációk a biomérnöki tudományok egyes szakterületeibe adnak mélyebb betekintést.
 1. Megfelelő ismeretek a kémiai, biológiai és biomérnöki tudományokban, valamint a gazdaságtudományokban biológiai/biotechnológiai rendszerek biztonságos,  környezettudatos működtetésére, a szakterülettel kapcsolatos szolgáltatások, kereskedelmi feladatok ellátására.
 2. Gyakorlati készség laboratóriumi, félüzemi, üzemi feladatok elvégzésére, új metodikák elsajátítására.
 3. Részletesebb szakmai ismeretek, gyakorlati alkalmazási készség a választott specializációnak megfelelő szakterületen.
 4. Képesség részfeladatok ellátására a technológiai rendszerek fejlesztésében, tervezésében, új eljárások, termékek kifejlesztésében, kémiai és rokon tudományok kutatásában.
 5. Az előbbi feladatok ellátásához szükséges számítástechnikai ismeretek, adatbázisok alkalmazása.
 6. Átfogó ismeretek birtokában képesség a korábban nem ismert új folyamatok, termékek, rendszerek megismerésére, megértésére.
 7. Nyelvismeret legalább egy idegen nyelven a műszaki dokumentáció megértéséhez.
 8. Megfelelő természettudományos, szakmai és gazdasági alapismeretek, melyekre további ismeretanyag építhető MSc képzésben vagy más továbbtanulási formában.
Az ismeretek ellenőrzése a felvett tárgyakhoz előírt irodalom-feldolgozási, számítási, tervezési és laboratóriumi feladatok, zárthelyik és vizsgák keretében történik. Kreditet nem eredményező, kritériumfeltételként előírt követelmények:
 • az intézményen kívül teljesítendő, minimálisan 4 hetes termelési gyakorlat
 • legfeljebb 2 szigorlat, amely egyenként legalább 10, legfeljebb 20 kredit értékű ismeretanyag számonkérését jelentheti (nincs kötelező szigorlat)
 • a záróvizsga eredményes teljesítése
A szakdolgozat követelményei:
A szakdolgozat a szakképzettségnek megfelelő vegyészmérnöki tervezési vagy kutatási-fejlesztési feladat, amelyet a hallgató tanulmányaira támaszkodva, témavezető vagy konzulens irányításával készít el. A szakdolgozat alkalmas kell legyen annak igazolására, hogy a hallgató kellő jártasságot szerzett a tanult ismeretanyag gyakorlati alkalmazásában, képes a témához kapcsolódó szakirodalom feldolgozására, valamint az előzmények, az elvégzett munka és az eredmények szakszerű összefoglalására.

A záróvizsgára bocsátás feltétele:
 • az abszolutórium megszerzése
 • a bíráló(k) által elfogadott szakdolgozat
 • a tanterv szerinti egyéb kritériumkövetelmények teljesítése
 
A záróvizsgán a vizsgázó ismerteti szakdolgozatának főbb eredményeit, válaszol a bíráló(k) és a bizottság észrevételeire és kérdéseire. A záróvizsgán ezen kívül legalább 15 legfeljebb 30 kredit értékű ismeretanyag kérhető számon. A záróvizsga eredménye része a diploma minősítésének, melynek kiszámításának módjáról az egyes intézmények döntenek.
 
Az oklevél kiadásának feltétele:
 • legalább elégséges záróvizsga eredmény
 • a műszaki szakterület általános képesítési követelményeinek megfelelő nyelvi követelmények teljesítése